A kavi­tá­ciós és rádió­frek­ven­ciás zsír­bon­tás jelen­leg az egyik leg­ha­té­ko­nyabb fogyó­kú­rás eljá­rás. Hisz a keze­lé­sek során alkal­man­ként akár már 1–2 cm is leol­vad­hat a kezelt test­részről. Továbbá lát­vá­nyos a narancsbőr és bőr­fe­sze­sí­tés terü­le­tén is, mivel a keze­lés során nem­csak a zsír­sej­te­ket olvasztja fel, hanem az anyag­csere ser­ken­té­sé­nek segít­sé­gé­vel a méreg­anya­go­kat is eltá­vo­lítja a szervezetből.

A Body­cont­our 99 egy olyan készü­lék amely ötvözi az eddig elterjedt gépek technologiáit, kiegé­szítve egy olyan eljá­rás­sal amely lehetővé teszi a fogyás során meg­eresz­ke­dett bőr fesze­sí­té­sét illetve a cellu­lit haté­kony keze­lé­sét, vala­mint a zsír­bon­tás­ban segít­sé­günkre lehet még az arc és dekol­tázs kezelő fej is.

1. lépés Ultrahangos (kavitációs) zsírbontás:  

A leg­fris­sebb kuta­tá­sok­nak köszön­hetően meg­szü­le­tett az a készü­lék, mely az ult­ra­hang tech­no­ló­gia leg­újabb gene­rá­ci­ója. A spe­ci­á­lis frek­ven­cián, 40.000 Hz-en működő ult­ra­hang hul­lá­mok által kel­tett “kavi­tá­ciós hatás­nak” köszön­hetően, egye­dül­álló módon képes a zsír­sej­tek bom­lá­sá­nak, “szét­rob­ban­tá­sá­nak” elő­idé­zé­sére.  

A kavi­tá­ciós zsír­bon­tás egy olyan non-invazív beavat­ko­zás, mely­nek során a komputer-vezérelt nagy­tel­je­sít­ményű ult­ra­hang hul­lá­mok a kezelt terü­let szö­ve­tein belül mikro bubo­ré­ko­kat hoz­nak létre. Ezen mikro bubo­ré­kok össze­rop­pa­nása során olyan poten­ci­ájú nyo­más­vál­to­zást jön létre, mely­nek köszön­hetően a loká­li­san elhe­lyez­kedő zsír­sej­tek szét­es­nek Az ily módon folyé­konnyá vált zsír és egyéb bom­lás­ter­mé­kek a nyi­rok­rend­sze­ren át a májba kerül­nek, ahol a lebon­tás meg­tör­té­nik, majd a vize­let­tel együtt eltá­voz­nak a szervezetből.

2. lépés Tripoláris Rádiófrekvencia  

A Tri­pol­la­ris Rádió­frek­ven­ciás tech­no­ló­gia a leg­újabb tudo­má­nyos fejlő­dést kínálja a cellu­lit és test­for­má­zás keze­lé­sé­ben, az öre­ge­dés ellen.

A tri­po­lá­ris rádió­frek­ven­cia lényege, hogy a rádió­frek­ven­ciás áram leg­alább 3 elekt­róda (pólus) között áram­lik. A bőr­be­ju­tás mély­sége vál­toz­tat­ható, így egyidő­ben mele­gíti a mély és fel­színi szö­vet­ré­te­ge­ket a bőr­ben. Sze­lek­tí­ven mele­gíti a zsír­sej­te­ket, így nagy­mér­ték­ben gyor­sítja az anyag­cse­rét és a folyé­kony zsír kivá­lasz­tást. A kol­la­gén ros­tok össze­hú­zód­nak — meg­fe­szítve a körü­lötte lévő bőrt — azon­nali hatást nyújtva.

Rádió­frek­ven­ciás keze­lés: a rádió­frek­ven­ciás fej által kibo­csáj­tott ener­gia beha­tol a mélyebb zsír­ré­te­gekbe, a zsír­sej­tek moz­gása fel­gyor­sul, ezál­tal fel­me­leg­sze­nek. A fel­sza­ba­dult zsír­sej­tek alkotó részei és a mér­gek a nyi­rok­rend­szer a máj és a verej­ték­mi­ri­gyek segít­sé­gé­vel ürül­nek ki a szervezetből.

 

 

A rádió­frek­ven­cia: A fej­lesztők hamar fel­is­mer­ték, hogy a már meg­sem­mi­sí­tett sejt tar­tal­mát miha­ma­rabb ki kell ürí­teni a szer­ve­zetből. For­ra­dal­mian új mód­szer tehát, a rádió­frek­ven­cia ult­ra­hang­gal kom­bi­nált alkal­ma­zása. A rádió­frek­ven­cia mint­egy 0,5 MHz-el hatol a bőrbe, fel­gyor­sítva ezzel a vér oxi­gén­el­lá­tá­sát, a zsír­sejt kiürü­lé­sét. Az össze­tett keze­lés kettős célt szol­gál: egy­részt a más mód­szer­rel nehe­zen csök­kent­hető, zsír­szö­ve­tet szét­rom­bolja, majd annak tar­tal­mát, és a nem meg­fe­lelő élet­mód követ­kez­té­ben a szer­ve­zet­ben fel­hal­mo­zó­dott anyagcsere-végtermékek távo­zá­sát gyor­sítja. Az alak­for­máló eljá­rá­sok után a lebon­tott zsír eltá­vo­lí­tása azért is fon­tos, mert így elke­rül­hető, hogy a zsír­sej­tek újra fel­szív­ják a szét­tört méreg­anya­go­kat, és ered­mény­te­len legyen a kezelés.

3. lépés Izomstimuláló és vörös foton

A fogyasztó keze­lés során fon­tos, hogy az eltá­vo­lí­tott zsír mennyi­sége után oda­fi­gyel­jünk a bőr álla­po­tára is. A keze­lé­sek részét képzi, hogy a zsír­bon­tást követően fesze­sít­sük a bőrt, mely­ben a — és + pólusú izom­sti­mu­lá­ciót hasz­nál­juk. A dina­mi­kus vörös foton segít az anyag­csere folya­ma­tok foko­zá­sá­ban. Sti­mu­lál­juk az izmo­kat, ezzel javít­juk a kötő­szö­vet (narancsbő­rös szö­vet) és a bőr állapotát.

ÁRJEGYZÉK: (áraink az áfát tartalmazzák)

NORMÁL KEZELÉS has, csípő ( 10 perc UH-10perc RF és 10perc IS) 4000 Ft
KOMBINÁLT KEZELÉS has csípő, csípő-fenék,külső comb-fenék,külső comb-belső comb 15perc UH-10perc RF- 15perc IS 5500Ft
FELKAR vagy BELSŐ COMB 5-5 perc UH,5-5 perc RF 3000 Ft
ARC 12perc UH 2000Ft
FESZESÍTÉS 12perc RF 2000Ft

BÉRLETEK

NORMÁL KEZELÉS 5+1 alkalom : 20 000Ft